Indkaldeles til Generalforsamling 2022

Gentofte Lokalhistoriske Forening holdt generalforsamling:

Onsdag den 20. april 2022, kl.20:00-21:30.

 

Dette foregik på Byens Hus, mødesalen, Hellerupvej 26. Der er parkering på Svanemøllevej.

Der er ingen tilmelding. Kun for medlemmer.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse

4. Budgettet for det kommende regnskabsår fremlægges

5. Vedtagelse af kontingent for det følgende år (dvs. for 2023)

6. Valg af formand (vælges for 2 år) jf. § 7. På valg er Flemming Noes-Rasmussen. 

7. Valg til bestyrelsen, jf. § 7.
På valg er: Ning de Coninck-Smith, Niels Ulrik Kampmann Hansen og Hanne Tarp. Alle er villige til genvalg.

8. Valg af indtil to bestyrelsessuppleanter. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Martin Aagaard er villig til genvalg.

10. Indkomne forslag. De skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

11. Eventuelt