Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Gentofte Historier > Gentofte Sø – en historisk oversigt
menulink

Gentofte Sø – en historisk oversigt

Historien om Gentofte går langt tilbage, og det er faktisk søen, der har givet navn til landsbyen Gentofte.
Denne folder beskriver udviklingen fra de tidligste tider til i dag.
Materialet er samlet af biolog Thomas Vikstrøm og redigeringen er foretaget af cand. mag. Flemming Noes-Rasmussen.
God Fornøjelse

 

Søen set fra syd

Søen set fra syd omkring 1950. Kilde: danskebilleder.dk

Mellem 5400 og 3900 fvt.: En boplads fra Ertebøllekultur på randen af området
Mellem ca. 500 fvt. og 800 evt.: En køkkenmødding fra jernalderen i området
1164: Bynavnet Gentofte nævnes første gang, i formen Giafnetofth; ordets første del kommer af et gammelt navn på søen med betydningen "den givende"
1186: Absalon overdrager Gentoftegård (inkl. søen) til kirken
1537: Gentoftegård (inkl. søen) kommer tilbage til kongen i f.m. reformationen
ca. 1580: Frederik II begynder at indvinde drikkevand fra søen til København ved at videreføre søens sydlige tilløb, Ellebækken, mod syd
1672: Gentoftegård (inkl. søen) bortforpagtes til private
1681: Søen karakteriseres som den betydeligste kilde til hovedstadens vandforsyning
1692: Søens oprindelige afløb mod nord afskæres med en dæmning for at sikre vandforsyningen til København
1709: Vangede Kilde opdages
1724: Ludvig Holberg karikerer tilstrømningen til Vangede Kilde i skuespillet Kilde-Reysen
1744: Lindealléen på søens østside plantes
1765: Som led i udskiftningen kommer mosen - med sit hidtidige navn Rørmose - ind under Vangede Brogård

Udskiftnings kort

 Udskiftnings kort fra 1765 med rettelser frem til 1810.
Kilde: danskebilleder.dk

1795: A. Mitchell etablerer strømpefabrikken på søens østbred
1799: Søens grænse mod mosen samt dens flodemål fastsættes ved en åstedsforretning
1837: Frederik VI lader milepælen ved søens sydende opstille
1848-63: Under tørvegravning i Vangede Brogårds Mose indsamler Iapetus Steenstrup knogler af skarv, knopsvane, gråand, bæver, krondyr og rådyr, tamdyrene kat, hund, hest, svin, ged, får og kvæg samt menneske
1858: Området inddrages i Københavns befæstning under navnet Søndre Oversvømmelse
1860: Staten overdrager retten til jagt og fiskeri til Københavns Kommune
1887: Københavns Kommune overdrager fiskeriretten til Lystfiskeriforeningen
ca. 1900: Gårdejer Fiehn på Brogården planter askeskoven Annas Skov i mosen
1907: Botanikerne E. Warming og C. Wesenberg-Lund undersøger mulighederne for at begrænse rørsumpens spredning i søen
1915: Søens rørbevoksede holme adskilles fra mosen ved gravning af en kanal langs den nuværende vestbred
1920: Gentofte Kommune etablerer Folkeparken på søens østside

Søen fra parken

Søen 1930, set fra Folkeparken.
Kilde: danskebilleder.dk.

 1922: Københavns befæstning nedlægges
1925: Brobækken rørlægges opstrøms mosen
1928: Stianlægget på søens vestbred påbegyndes
1929: Nordisk Insulinlaboratorium (nu Novo Nordisk) påbegynder opkøb af mosen fra Brogården mhp. omdannelse til hospitalspark
1932: Stianlæggelsen på vestbredden afsluttes med etablering af pontonbroen. Græsningen i området ophører
1937: Villavejen Søbredden etableres på mosens vestside, og herfra anlægges kloakoverløb til området - for første gang
1946: Regnvandsbassinet ved Brogårdsvej anlægges
1949: Nordisk Insulinlaboratorium opkøber Brogårdens sidste dele af mosen
1959: Søens funktion som drikkevandsreservoir for København ophører
1962: Folkeparken fredes
1971: Nordisk Insulinlaboratorium ansøger om tilladelse til udstykning af mosen i 92 parcelhusgrunde
1973: Udvidelsen af Lyngbyvej skærer en ordentlig bid af området. Der rejses fredningssag for mosen
1979: Københavns Kommune påbegynder forsøg på at sælge søen til Gentofte Kommune
1981: Gentofte Kommune påbegynder høslæt af de tilgroede enge på søens vestside
1983: Gentofte Kommune overtager mosen ved et mageskifte med Novo Nordisk og navngiver den Brobæk Mose
1988: Mosen fredes efter 15 års fredningssag
1990: Kommunen udgiver sin første plejeplan for området
1991: Villavejen Søbreddens kloaksystem renoveres, og spildevandsoverløbene begrænses
1998: Området udpeges som EU-habitatområde (internationalt naturbeskyttelsesområde)
2012: Gentofte Kommune køber søen af Københavns Kommune for en halv million kr.
2013: Brogårdsbassinet forbedres og udvides, så kloakoverløbene til søen begrænses yderligere

« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login