Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Gentofte Mærkedage > Mærkedage i Gentofte 2019
menulink

Mærkedage i Gentofte 2019

 

1619 Ordrup sø eller Ellemosen, som den kaldes i vore dage, er dannet som et dødishul i istidens slutfase. Søen tilhørte oprindeligt Hvidøre Kongsgård, men i 1619 gav Christian IV den til Københavns magistrat. Søen groede til og blev efterhånden til en mose, hvor man i mange år gravede tørv. Den blev i 1935 købt af Gentofte kommune, og den er i vore dage en park med spændende botanik.

 

Tørvegraverhytte i Ordrup Mose. Maleri af Bunzen.

 

1769 Folketælling. Ved den første landsdækkende optælling af kongerigets indbyggere, foretaget af Rentekammeret i 1769, fandtes der i Gentofte Sogn 1056 indbyggere.

1769 Hans Jensen får guldmedalje Den lærde bonde Hans Jensen (1728-1781), der var ejer af Bjerregården nær Lyngbyvej, var en progressiv og dygtig landmand. Han var med til jordens taksation forud for de store landboreformer, ligesom han nød stor respekt hos såvel bønder som hos herskabet på Bernstorff. Han fik i 1769 overrakt en guldmedalje af Christian VII.

1819 Caledonia til Bellevue. På initiativ af ejeren af Bellevue Kro og Gl. Bellevue, Johan Bagge, blev der lavet en anløbsbro ved Bellevue, hvor dampskibet Caledonia begyndte rutefart fra København hver søndag.

Dampskibe ved Bellevuebroen o. 1902. Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte.

1844 Buhls kort. I 1844 tegnede Buhl sit detaljerede kort over Københavns omegn. Det indeholder mange fine detaljer, for eksempel ses vejsystemet og de mange landsteder, hvoraf i dag kun nogle få eksisterer. Den sydøstlige del af kortet viser næsten hele Gentofte sogn.

 

1844 Gentofte kro og Maltegården brænder.

 Bybrande var ikke en sjældenhed i 1800-tallet. Således brændte såvel Kroen i Gentofte som udflyttergården Maltegården i 1844. Sidstnævnte brændte atter i 1933, og rådhuset blev opført nær gårdtomten.

1844 Heibergparret på Sølyst. Johan Ludvig Heiberg og hans hustru Johanne Louise Heiberg tilbragte deres sommerferier hos ægteparret Suhr på Sølyst. Det var en stor lykke for Suhrs livsglade hustru, som fandt, at hendes mand var alt for optaget af sine forretninger. Det resulterede i, at Sølyst blev et samlingssted for tidens store kunstnere.

1844 Hellerupgård på auktion. Gentofte kommune købte i 1844 den traditionsrige Hellerupgård. Denne var oprindelig blot et lille vangehus på overdrevet, men det blev ombygget til et lyststed i 1733 under navnet Lokkerup. Da Johan David Heller købte dette i 1748 omdøbte han det til Hellerup, der har således aldrig været en landsby med dette navn. Efter flere ejere blev ejendommen overtaget af kommunen, og i årene herefter blev jorderne gradvist udstykkede. Hovedbygningen, der var tegnet af Joseph Ramée, var bygget i 1802, den blev i begyndelsen af 1950-erne skammeligt nedrevet for at gøre plads til Gammel Hellerup Gymnasium (se senere).

 

Den nu nedrevne Hellerupgård. Lokalhistorisk Arkiv Gentofte

1869 Polly Berling konverterer. Efter en rejse til Rom, hvor specielt den katolske kirke gjorde et stort indtryk på avisejer Carl Berlings kone, Polly, besluttede hun at konvertere til katolicismen. Dette fik stor betydning for Ordrup, da hun efter mandens død besluttede sig for at oprette en skole og bygge en kirke på stedet.

1869 Skovshoved får havn. På kommunens østligste punkt på en fremspringende pynt lå fra gammel tid Skovshoved fiskerleje, hvor man trak bådene på land efter endt fiskeri. I 1869 fik fiskerne hjælp af de større landbrugere til at bygge deres fiskerihavn, denne blev i 1936-1938 udvidet til også at være lystbåde- og trafikhavn med klubhuse og bådeværft, og i 2016 blev havnen udvidet og antallet af havnepladser næsten fordoblet.

 

På dette luftfoto fra 1937 ses den gamle havn, der ved at blive omringet af den nye. Bemærk at der er gjort plads den nye kystvej, der skulle gå hen over den gamle havn. Se også det gamle, nu nedrevne elektricitetsværket og fundamenterne til kloakpunpestationen i forgrunden.

1869 Tuborg får havn nær kommunens sydgrænse. Oprindeligt var de to adskilte havne: den egentlige Tuborg havn mod nord kaldet Priors havn og Lautrups havn mod syd. I sidstnævnte fandtes petroleumshavn, mens den førstnævnte var trafikhavn for områdets industrier bl. a. bryggeri, gasværk, glasværk, svovlsyrefabrik og gødningsfabrik. Her fandtes også oplagsplads for Hellerup Kulkompagni og Østerbro Trælasthandel. I en periode var der færgefart til Landskrona. Ved bryggeriets fraflytning er Tuborg havn blevet et kontor og boligområde.

1869 Frederik VIII og Louisa får Charlottenlund som sommerbolig. Som kronprins skulle Frederik og hans hustru, den svenske prinsesse Lovisa, have en sommerbolig, da de blev gift i 1869. Det kunne ikke blive Bernstorff Slot eller Fredensborg Slot, da de var beslaglagt af Kong Christian IX. Frederiksborg slot kunne heller ikke komme på tale, det var lavet til museum. Sorgenfri Slot var optaget af Christian VIII’s enke Caroline Amalie og Jægerspris Slot var okkuperet af Grevinde Danner. Tilbage var kun Charlottenlund Slot, som var ledigt da dronning Louises forældre var døde.

 

1894 Gammel Hellerup Gymnasium oprettes på Frederikkevej 10 som en drengeskole af cand. phil. Vilhelm Bornebusch under navnet Hellerup Real og Latinskole, i 1903 blev skolen til Hellerup Gymnasium. I 1919, da der blev oprettet et pigegymnasium med det samme navn, skifter den kun 25-årige skole igen navn til det nuværende. Rektor Hans Hartvig Møller var på afgørende vis med til at præge skolen i sit lange virke fra 1943-1957. Gymnasiet flyttede til nye bygninger i 1956 på Svanemøllevej 87, hvor det smukke landsted Hellerupgård havde ligget.

1919 Bloksbjergfundet. I forbindelse med anlægget af Klampenborg i 1919 gennemgravede man højen ved Bloksbjerg. Derved opdagedes det, at her lå en stor stenalderboplads. Den blev undersøgt og dokumenteret af Erik Westerby. Fundet omfatter flere tusind enkeltdele, blandt andet et menneskeskelet og rester af dyreknogler, der fortæller om fauna og husdyr i stenalderen.

1919 Gentofte Folkepark oprettes på søens østside. På Gentofte Søs østside lå der fra tidligere tider e række landsteder. Nordligst lå Kløckers Gård, syd herfor fandtes Dahléns lyststed og syd for dette lå la Fontaines lyststed. Disse lyststeder faldt for udviklingen, de blev nedrevet, og der blev bygget huse langs Gentoftegade. Arealerne ned mod søen blev sikret af Gentofte Kommune, og der blev anlagt en promenadesti langs søen. Stien hele vejen rundt om søen blev dog først fuldført i 1932 med pontonbroen mod mosen.

1944 Byplan. Gentofte Kommunes første byplan så dagens lys i 1944. En af de mere bemærkelsesværdige fremskrivninger vedrørte udviklingen i folketallet. Man forudså, at der ville blive op mod 130.000 indbyggere i kommunen, og der var derfor behov for at finde plads til de mange ekstra borgere.

1944 Gentofte skole. Flytter ind i sin nuværende bygning på Baunegårdsvej 33. Den ældste Gentofte skole var rytterskolen fra 1721, der lå i vejen for Gentoftegades videreførelse til Kildegårds Plads, denne blev nedrevet i 1907; den næste Gentofte skole lå på Skolevej 7, denne bygning føltes umoderne, og den nuværende aulaskole blev opført i årene 1941-1944. I forbindelse med flytningen havde skoleforvaltningen foreslået, at skolen skiftede navn til Baunegårdsskolen, dette vakte forældreprotester i et stort omfang, så man måtte fastholde det gamle traditionsrige navn.

 

Akvarel fra skolens indvielse i 1944

1944 Aurehøj Gymnasium overtager bygningen og Staten tilbygger laboratoriefløjen mod vest. Gymnasiet flytter fra Gersonsvej i Hellerup og bliver fællesskole.

1969 Kaj Torps bådudlejning på Gentofte sø

  1. maj 1969 genoptages én gammel Gentoftetradition nemlig bådudlejning på Gentofte Sø. Kaj Vilhelm Torp, der boede i familiens gamle hus på Søvolden, genoptog udlejningen med seks både i samarbejde med Gentofte Sogns grundejerforening. Da udlejning og pasning af bådene omkring 2010 blev for meget for den nu 90-årige ”søadmiral”, gled udlejningen lige så stille ud.

1969 Kildeskovshallens første etape indvies

Opførelsen af Kildeskovshallens første etape strakte sig over flere år. Første spadestik blev taget i 1967, men først i 1973 var hele projektet fuldført. Oprindeligt var det meningen, at der i tilslutning til kommunens idrætsanlæg skulle have været opført en svømmehal nær isbanen, men dette blev ikke til noget. Den nye hal er tegnet af arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensen i en original stil, hvor de bærende søjler illuderer parkens træer.

Aftenstemning fra Kildeskovshallen. De bærende elementer i hallen bliver til en del af skoven.

1994 IKEA grundlægges ovenpå den tidligere Vangede losseplads anlagdes Storkøbenhavns andet IKEA-varehus nær motorvejsforgreningen og langt fra S-stationen. Butikken skulle ikke hedde IKEA Vangede, men det åbenbart lidt finere IKEA Gentofte! Butiksbygningen rummer også andre specialforretninger, hvis rækkevidde går langt ud over Gentoftes grænser.

1994 Copenhagen International School flytter ind i Hellerup Skoles ledige bygning på Hellerupvej. Skolen flyttede i januar 2017 til nye bygninger på Nordhavn.

1994 Gentofte lokalhistoriske Forening

  1. april 1994 blev Lokalhistorisk Forening stiftet. Foreningen afløste den nedlagte forening: Historisk-Topografisk for Gentofte Kommune, der blev nedlagt i 1990 på grund af manglende medlemsopbakning efter at have fungeret i 67 år. Initiativtager til den nye forening var redaktør Bent Ziegler, der blev valgt til formand. Ved stiftelsen havde man bl. a. drøftet om den nye forenings hovedformål skulle være skrifter eller arrangementer. Det er som bekendt blevet et både og. Foreningen har siden udgivet seks GentofteJournaler i A5 format, ti GentofteJournaler i kvartformat og frem til 2018 otte Temahæfter om lokalområder

 i kommunen udover et større antal småskrifter. Foreningens første arrangement var et besøg i villa Højstrup hos billedhuggeren Helen Schou, der senere blev æresmedlem i foreningen.

 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login